System DROGA

Proponujemy Państwu system programów do projektowania geometrii dróg (ale też i innych obiektów) o nazwie DROGA. System ten jest używany z dużym powodzeniem w wielu firmach, zarówno do projektów autostrad, jak i lokalnych dróg, ulic, parkingów itp. Jest również używany w projektach kolejowych, a nawet ciepłownictwie.

System pozwala zautomatyzować całość prac projektowych związanych z geometrią dróg, od trasy w planie, przez dane o istniejącym terenie, niwelecie drogi, niezależnych niweletach rowów, rozbudowanych przekrojach normalnych, aż do obliczeń przebudowy, kształtowania korpusu drogi z obliczeniami objętości robót ziemnych, powierzchni plantowania, nawierzchni, podłoża itd. i kończąc na odpowiednich rysunkach.

Pracę w systemie DROGA zaczyna się uruchamiając program rozprowadzający i wybierając odpowiednie moduły systemu. W systemie został przyjęty sposób rozdzielania użytkowników i ich różnych prac, przez zakładanie tzw. projektów. Daje to możliwość pracy także w sieci, utrzymania porządku, łatwy dostęp do danych, a dodatkowo narzucane przez system rozszerzenia zbiorów utrudniają pomyłki w identyfikacji właściwych danych.

Programy są proste w obsłudze i można nimi pracować nie zaglądając do podręczników (normalnie dostępnych bezpośrednio z programów). Całoekranowe tablice danych ułatwiają ich wprowadzanie i kontrolę. W każdej chwili ma się także możliwość kontroli graficznej. Daje to w sumie małe i szybkie programy. Aby zmniejszyć ilość pomyłek we wszystkich programach, w trakcie wprowadzania danych, przez klawisze funkcyjne można pobrać często używane dane np. nazwy zbiorów, pikietaże, przekroje.

W systemie istnieje możliwość graficznej korekty niwelety i wyliczonych przekrojów poprzecznych, w których można zmieniać skarpy i głębokości rowów, wprowadzać pionowe obcięcia, dodawać rowy w nasypie. Oczywiście tak skorygowane przekroje są natychmiast przeliczane. Funkcja ta jest niezastąpiona przy wpasowywaniu się w istniejący korpus drogi, czy projektowanie odwodnienia.

Dodatkowo aby ułatwić modelowanie korpusu w nowej wersji programów można każdy punkt korony opisać za pomocą linii dowiązanej do dowolnej trasy lub niwelety. Daje to możliwość wprowadzenia niezależnych niwelet dla dwóch jezdni, łatwego modelowania pasów włączeń i wyłączeń na węzłach, projektowania skrzyżowań oraz dowiązywania projektowanych elementów ulicy do istniejącej infrastruktury.

W systemie rozbudowano sposób definiowania obrysu zewnętrznego, co pozwala wymodelować wiele jezdni, chodniki, krawężniki, pasy zieleni. Co razem z opisem skarp (zwykłe, o dowolnym nachyleniu, specjalne o nachyleniu zależnym od wysokości nasypu, łamane, obcięcia pionowe i półki) daje dużą elastyczność w modelowaniu przekroju typowego. Biorąc pod uwagę możliwość definiowania niezależnych niwelet rowów, zmiennej grubości zdejmowania i nakładania humusu, plus wcześniej wspomnianą funkcji graficznej korekty, a także rozbudowaną część do projektowania przebudów (minimalna nakładka, frezowanie, zrywanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie różnymi materiałami, poszerzenia), programami tego systemu można ukształtować nawet bardzo skomplikowany korpus drogi.

Tablice z obliczonymi wynikami (tyczenie trasy w planie i w profilu, roboty ziemne, plantowanie, podłoże, humusowanie, przebudowa) uzupełniane są rysunkami na ploter.

Rysunki na ploter obejmują:

- profil podłużny ze wszystkimi wyliczonymi elementami, łącznie z niweletami rowów pobranymi ze zbiorów robót ziemnych, czyli po wszelkich modyfikacjach (system DROGA),

 

SYSTEM WĘZEŁ

Podsystem WĘZEŁ nadaje się również do projektowania bardziej skomplikowanych geometrycznie dróg, węzłów czy skrzyżowań skanalizowanych. Przyjęty model operowania elementami stałymi, buforowymi i swobodnymi, jak również możliwość dowiązywania się do wcześniej zaprojektowanych elementów, pozwala bardzo elastycznie modelować dowolną trasę. Dodatkowo programami systemu można wczytać pomocnicze punkty z dowolnego pliku tekstowego, zrobić transformację przekrojów terenu z jednej osi na drugą, policzyć przecięcia tras i linii równoodległych od tras, wygenerować punkty w określonych pikietażach i odległościach, przeanalizować odległości punktów od tras i przygotować dane do tyczenia. W trakcie pracy możliwe jest podczytanie plików w formacie dxf z rysunkami (np. z podkładem). Rysunki na ploter mogą zawierać znaki hektometrów, opisy punktów głównych a także linie korpusu drogowego obliczonego programem DROGA (krawędzie jezdni, korony, skarpy, rowy).

PROGRAM KRAWĘDŹ

Program KRAWĘDŹ pozwala dodatkowo każdy punkt korony dowiązać do linii opisanych odcinkami dowiązanymi do dowolnej trasy lub niwelety, z różnymi przesunięciami zarówno w poziomie jak i pionie. Daje to możliwość wprowadzenia niezależnych niwelet dla dwóch jezdni, łatwego modelowania pasów włączeń i wyłączeń na węzłach, projektowania skrzyżowań oraz dowiązywania projektowanych elementów ulicy do istniejącej infrastruktury. Wbudowane generatory pozwalają modelować przebieg przebieg krawędzi jezdni i poboczy, modelowania ramp zależnie od prominei trasy w planie i tyów łuków.

PROGRAM NMT (NUMERYCZNY MODEL TERENU)

Program NMT służy do modelowania powierzchni istniejącego terenu. Na podstawie punktów o znanych współrzędnych X(E), Y(N) i Z (rzędna) oraz tzw. linii nieciągłości budowana jest siatka trójkątów, będąca odwzorowaniem powierzchni terenu. Dane do programu NMT mogą być przygotowane w plikach tekstowych lub graficznych typu DXF. W plikach tekstowych w poszczególnych rekordach muszą wystąpić współrzędne X, Y i Z oraz ewentualnie kody przypisujące punkty do linii nieciągłości. Pliki graficzne typu DXF mogą być trójwymiarowe jak i dwuwymiarowe! W tych ostatnich informację o rzędnej program może pobrać z opisu punktu.

Program pozwala wygenerować trójwymiarowy rysunek (zapisywany w formacie DXF) ze wszystkimi elementami NMT, czyli punktami, z numeracją i rzędnymi, liniami nieciągłości, trójkątami oraz warstwicami.

Na podstawie NMT i tras (łącznic) systemu “WĘZEŁ” można wygenerować przekroje poprzeczne terenu dla programu “DROGA”. Przekroje mogą wystąpić w podanym przez użytkownika kroku pikietaża, w punktach głównych trasy, czy też w miejscach wybranych przez użytkownika. Dzięki specjalnym kodom przyporządkowanym liniom nieciągłości, tworząc NMT można wyłączyć pewne obszary z modelowania, a przede wszystkim zakodować informację o typie powierzchni (humus, nawierzchnia) i grubości warstwy. Pozwala to na łatwe przeniesienie informacji o istniejącym terenie do programu “DROGA”, co jest niezbędne do obliczeń związanych z humusem i nawierzchnią, a w szczególności przy projektach przebudowy, gdzie wykorzystuje się istniejącą nawierzchnię.

 

PROGRAM NMP

Program NMP służy do przygotowywania modelu trójwymiarowego, a co za tym idzie i planu warstwicowego zaprojektowanej drogi.

W programie możliwe jest wygenerowanie pliku w formacie DXF 3D z opisem powierzchni zaprojektowanej drogi, do dalszej obróbki edytorami 3D lub programami do wizualizacji.

 

PROGRAM SPC_EDYTOR

Program SPC_Edytor jest nowym narzędziem w systemie DROGA mającym zastąpić program PLOTER. Program SPC_Edytor jest aplikacją 32bitową (WINDOWSową).

Program SPC_Edytor służy do przeglądania i drukowania rysunków przygotowanych w dowolnych programach systemu DROGA i zapisanych jako rysunki na ploter w plikach z rozszerzenie SPC.

Wczytane rysunki można w programie poddać edycji, uzupełnić o wcześniej zdefiniowane bloki (typu chorągiewki, przepusty, znaki drogowe itp.).

Dodatkowo, możliwe jest wydrukowanie takiego rysunku na każdej drukarce zainstalowanej w systemie Windows, a także zapisanie rysunku w formacie DXF, co umożliwia wczytanie do dowolnych edytorów graficznych.

PROGRAM TACHIMETR

Program TACHIMETR pozwala wczytać bezpośrednio do systemu dane z pomiarów terenowych. Dane z pomiarów muszą być zapisane w pliku tekstowym, gdzie na tych samych pozycjach są współrzędne x, y i z, a zmierzone punkty tworzą przekroje prostopadłe do znanej trasy (poligonu) lub mają dodatkowo podane pikietaże poprzeczek, do których należą, a także kody wskazujące punkty leżące na osi poprzeczki.

PROGRAM WIDOCZNOŚĆ

Program WIDOCZNOŚĆ analizuje widoczność zgodnie z “Wymaganiami widoczności” jakie zostały ustalone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.” (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci tabelarycznej, eksportowane do pliku tekstowego w formacie zgodnym do zaimportowania np. do programu Excell.

Program tworzy też wykres widoczności w formacie DXF (na podstawie pliku tekstowego z wynikami obliczeń) oraz zapisuje cały model przestrzenny (trójkąty terenu, nawierzchni, przeszkód, trasę przejazdu, obwiednię widoczności (promienie wymaganej widoczności), z zaznaczeniem miejsc kolizji, gdzie nie zachowana jest wymagana widoczność – do pliku DXF.

Wszystkie programy są aplikacjami 32 bitowymi pracującą tylko na platformie WINDOWS /98/Me lub WINDOWS NT/2000/XP i VISTA.

Ceny programów wchodzących w skład całego systemu do projektowania dróg są następujące:

System DROGA w wersji podstawowej tzn. DROGA i SPC_Edytor

5500,-zł.

WĘZEŁ

1500,-zł.

KRAWĘDŹ

1500,-zł.

NMT (Numeryczny Model Terenu)

2000,-zł.

NMP (Numeryczny Model Projektu)

400,-zł.

TACHIMETR

1000,-zł.

WIDOCZNOŚĆ

1750,-zł.

Klucz zabezpieczający typu HASP USB

200,-zł.

W przypadku zakupu wersji podstawowej i co najmniej dwóch innych programów dajemy 10% upust cenowy.

W przypadku zakupu całego systemu bez programu WIDOCZNOŚĆ cena jego wynosi tylko 9900,-zł. Program WIDOCZNOŚĆ kosztuje dodatkowo 1400,-zł.

.

Programy objęte są rocznym okresem gwarancyjnym i opieką konsultacyjną. Po tym okresie możliwa jest aktualizacja posiadanego oprogramowania z przedłużeniem gwarancji i opieki za 10% wcześniej podanych cen.

Programy zabezpieczane są kluczem sprzętowym, co kosztuje (niezależnie od liczby programów) 200,-zł od instalacji na każde stanowisko komputerowe.

I pomimo tego, instalacje na kolejne komputery kosztują tylko 50% ceny pierwszej instalacji.

Istnieje też możliwość rozłożenia spłaty na kilka rat.

Aktualizacje wcześniejszych wersji programów kosztują od 10 do 35% podanych wcześniej cen programów, zależnie od tego jakiej wersji programu dotyczy aktualizacja.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.